Homepage von Wolfgang Plagge

Webstatistik


Teile die Wolken und siehe den Weg!
Gichin Funakoshi
Begründer des Shotokan KarateDojo Kun
Hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
(Bemühe Dich um die Vollendung Deiner Persönlichkeit!)

Hitotsu, makoto no michi o mamuru koto!
(Bleibe Aufrichtig!)

Hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto!
(Übe Dich in Deinen Bemühungen!)

Hitotsu, reigi o omonzuru koto!
(Bewahre Respekt!)

Hitotsu, kekki no yu´o imashimura koto!
(Unterlasse ungestüme Mutbeweise!)
KARATE - TECHNIKENSeiken

Nakadaka-ippon-ken

Hiraken

Ippon - ken

Ippon - nukite

Nihon - nukite

Yonhon - nukite

Tettsui

Washide

Keito

Seiryuto

Kakuto

Shuto

Haito

Haishu

Empi

Ude

Teisho

Sokuto

Tsumasaki

Koshi

Hiza - geri
www.wolfgang-plagge.de